skip to Main Content
Serveis

Tàctica està especialitzada en l’àmbit de l’assessoria mercantil, laboral, comptable i fiscal. Uns serveis que acompanyem amb eficàcia, seguretat, alternatives, solucions i beneficis als nostres clients. Proposem adoptar la millor Tàctica per aconseguir els millors resultats.

Àmbit Laboral
 • Assessorament laboral d’empreses i particulars
 • Informes de costos salarials
 • Acomiadaments i Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Reclamacions de quantitat Conciliacionals i Administratius
 • Assessorament i assisténcia en Inspeccions de Treball
 • Contractes
 • Nómines i Assegurances Socials
 • Àmbit Fiscal
 • Assessorament i planificació fiscal d’empreses i particulars
 • Inspeccions i representacions fiscals Recursos i Reclamacions davant I’Administració local, autonómica o estatal
 • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts
 • Declaracions fiscals
 • Fraccionaments i ajornaments de pagaments
 • Fiscalitat de Fundacions i altres entitats no lucratives
 • Procediments d’apressament per deutes fiscals i de la Seguretat Social
 • Procediments Contenciós-Tributaris
 • Planificació Fiscal Nacional e Internacional
 • Gestió de patrimonis, heréncies i llegats
 • Apostem per la qualitat i no ens posem límits

  Àmbit Comptable
 • Assessorament comptable d’empreses i negocis individuals
 • Disseny de plans comptables específics per a diferents sectors empresarials
 • Comptabilitat en temps real
 • Actualizació de comptabilitats
 • Disseny de sistema de comptabilitats
 • Disseny de sistema de comptabilitat analítica
 • Auditoria interna Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de Comptabilitat
 • Elaboració i dipósit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Comptabilitat de Grups de Societats
 • Àmbit Mercantil
 • Constitució de Societats
 • Planificació d’estructures societáries
 • Modificació i dissolució de Societats
 • Contractes Mercantils
 • Empresas estrangeres, assessorament i constitució de Filials
 • Conflictes societaris: Protecció socis minoritaris Societats familiars
 • Accions de Responsabilitat dels Administradors Socials
 • Contractes Civils
 • Reclamacions Judicials de Quantitat
 • Procediments Monitoris i de Bescanvi